50

Gran nomn la sizé ka gadé sa ki ka pasé adan télé a moun la. I sizé ka kouté sa yo ka di an radyo la. Gran nomn la vwè lanné é jénérasyon pasé. I vwè onlo moun vwè jou é vwayajé. Onlo zanmi, fanmi ja pati mé i toujou la. Gran nonm la ka gadé lavi a ka woulé é délè i ka mandé kòy si lanmò pa oubliyéy. I ka lévé chak maten pou santi doulè an zo ay, doulè an tout kò ay. Chak maten i ka mandé kòy si sé dènyé jou ay. Es sé dènyé fwa la i kay gadé soley ka lévé, monté ho an syèl é ay kouché lòt koté. Es sé dènyé fwa la i kay gadé lalin ka kléré é kouté soukounyan ka volé.

Gran nonm la sizé ka sonjé antanlontan. I ka sonjé lespwa ki té an tchè ay. Lespwa té an tchè a tout moun. I ka sonjé lè i téka goumé pou timoun ay pé ni on vi ki pli bèl, pli dous, méyè ki sa i té konèt avan. I té sèten sé avansé péyi la téka avansé. Sé avansé tout planèt la téka avansé. Lè yo téké palé dé landémil, tout moun téka révé. Tout moun té sèten onlo bitin ké diféran. Kéni mwens goumé pou ayen, plis lanmou ant diféran pèp, mwens tchouyé moun pou ayen. Tout moun téka pansé chak nonm, chak fanm ké sonjé sa ki fèt an listwa a planèt la. Tout moun té pou sonjé sa é pa rikoumansé menm goumé la.

Jodila, on nuovo lanné ka koumansé é tout moun ka bo. Tout moun ka ri, ka kriyé bon lanné fanmi! Bon lanné zanmi! Vwazen, bon lanné wi! Lanné la ka kumansé é gran nonm la ka kouté sa ki ka fèt toupatou assou latè é sé menm goumé la. Sé menm tchouyé moun pou ayen. Ayen pa chanjé. Ola lespwa pasé? Es sé dèyè nou kay?

49

Bondyé,

Es ou ka tann mwen? Es ka vwè mwen? Lè mwen ja tonbé, lè mwen ka kriyé. A tè. Lè mwen ja tonbé a tè. Lè mwen ka lité pou mwen pa kolè. Lè mwen ka mandé mwen kijan mwen ké fè pou mwen pa krazé tousa ki a lantou mwen. Es ou ka tann mwen Bondyé? Lè mwen ka mandéw fè doulè la pati. Mwen pa anvi lésé doulè la rann mwen fòl, fè mwen vin anrajé, fè mwen krazé tousa ki alantou mwen, fè mwen vin on dòt moun. Mwen péké vin doulè. Mwen vlé lévé é goumé pou lapé.

Ban mwen la fòs pou mwen pé sa lévé. Ban mwen kouraj pou mwen pé sa goumé. Doulè antchè an mwen. Doulè an vi an mwen. Yo di lesklavaj fini. Yo di nèg é blan bon zanmi. Doulè an tchè an mwen. Doulè an vi an mwen. Mwen ka sonjé kal a bato a é san an nou an chan kann la. Doulè an tchè an mwen. Doulè an vi an mwen. Yo di aprézan, nèg paka soufè ankò. Sa ki pasé antanlontan. Dèyè, sa lwen, sa fin, sa mò. Ay! Yo di aprézan nèg paka soufè ankò, mé gadé aprézan, ras nèg, fanmi ka pran fè.

hands up

Doulè an tchè an mwen. Doulè an vi an mwen. Yo di lesklavaj fini. Doulè an tchè an mwen. Yo di nèg é blan bon zanzi. Doulè an vi an mwen. Gadé manmay mwen ka pléré. Doulè an tchè an mwen. Gadè frè an mwen ka goumé. Doulè.

 

48

Mwen pé pa palé. Gòj an mwen séré. Pon son paka sòti. Lè mwen ka ouvè bouch an mwen sé plis dlo. Dlo ankò ki ka rantré an kò an mwen. Mwen ja bwè dlo. Enpé dlo menm. Mwen a santi dlo rantré an tchè an mwen, an poumon an mwen mé mwen la toujou, ka tonbé. Mwen ka tonbè mé mwen paka kontré fon a dlo la menm. Sé tonbé mwen ka tonbé. Valé mwen ka valé dlo mé mwen paka néyé. mwen vivan.

Mwen ka vwè Yémanja ka gadé mwen. Mwen ka éséyé kriyé pou mandéy vin édé mwen mé i paka vin. I paka fè pon jès. I ka gadé mwwen konsidiré i ka mandé kòy si i kay lésé mwen ay kontré fon a dlo la. Mwen ka gadé anba mé mwen paka vwè ayen. Es dlo la mwen tini on fon? Es an kay tonbé san arété? Es tout restan a vi an mwen kay pasé konsa? Ka tonbé san janmé kontré fon a dlo la? Valé dlo san janmé néyé. Kriyé san fè pon son? Mwen las. Zyé an mwen ka fenmé é mwen ka tonbé. Si mwen pé dòmi, mwen ké pé révé. Sé sa tousèl mwen ni. Lè ou an mizè, ka ou pé fè pou soulajé tchè ay pou on ti moman? Sèl biten sé fenmé zyé é révé. A pa prémyé fwa mwen ka mandé Bondyé fè mwen dòmi. Dòmi pou oubliyé vi an mwen on ti moman. Dòmi pou vwayajé. Dòmi pou gouté tibwen dousè. Zyé an mwen fèmé é mwen dwèt ka révé pas mwen ka santi on lanmen ka tchenbé mwen é mwen paka tonbé ankò. Mwen paka monté mé mwen paka tonbé. Yémanja ka tchenbé mwen. I ka sové mwen. Chèn an pyé an mwen, chèn an men an mwen mé mwen paka koulé. Mwen paka tonbé. Mèsi Manman Dlo. Anba lanmè. Lwen, lwen anba dlo. I sové mwen.

Fanmi an mwen, zanmi yo chayé anlè menm bato la, yo tout konprann mwen mò mé mwen vivan, byen vivan anba dlo la. Yo paka vwè mwen mé mwen vivan. Mwen anvi palé, kriyé, chanté pou yo pé tann mwen dèyè dlo. Mwen ka tann tanbou la ka kogné olwen, ka fè tchè an mwen pléré, ri é chanté andidan mwen.

47

Mwen paka tann ayen. Yo ka kriyé libèté. Yo ka kriyé égalité. Yo ka hélé fraternité mé mwen pa ka tann ayen. Sé gadé mwen ka gadé. Vwè mwen ka vwè, mé mwen paka tann ayen.

Mwen ka vwè bouch a yo ka ouvè, ka fèmé. Mwen sav byen yo ka palé mé mwen paka tann ayen. Yo ka fè gran jès, yo ka soté-maté. Yo ka pran mikro pou tout moun tann yo, mé mwen paka tann pon mo.

Mwen décidé mwen paka tann ayen. Mwen soud. Mwen paka tann ayen. Mwen ka sonjé lè mwen té ka kouté, lè mwen té ka tann. Pawòl yo té ka palé pou fè mwen révé. Dousè a mo a yo rivé dousiné tchè mwen é fè mwen karésé lespwa. Mwen ka sonjé lè mwen té ka kouté é mwen té ka kwè tout bèl pawòl, tout bèl pwomès. Mwen ka sonjé lanné ka pasé é ayen, ayen pa jen chanjé. Jodila, mwen paka tann ayen. Mwen soud. Mwen désidé zorèy an mwen fèt pou zanno, yo pa fèt pou kouté. Mon chè, mwen paka tann ayen. Ou pé palé, kriyé, chanté. Mwen ka ri, mwen paka tann ayen.

Mwen rantré andidan mwen. On mélodi ka jouwè ban mwen tousèl. An fon tchè an mwen, on ti son ka bat, ka chanté, ka fè mwen lévé chak jou. Ti mélodi an mwen. Ti son tanbou a tchè an mwen ka ban mwen fòs pou lévé é maché é gadé yo ka palé-kriyé-chanté. Mwen menm, mwen paka tann ayen.

46

Blues

Mwen pa chwazi, yo pa mandé mwen avan mwen vwè jou ki péyi mwen vlé! Es sé la dévenn ki té enmé mwen ki fè mwen lévé lwen o lwen o lwen?

Mwen pa chwazi yo pa mandé mwen avan mwen vwè jou ki péyi mwen vlé! Es sé mal mwen fè adan on dòt vi ki fè mwen lévé an péyi étranjé?

Mwen pa chwazi yo pa mandé mwen avan mwen vwè jou ki péyi mwen vlé! Es sé mové mwen mové konsa, ki fè mwen vwè jou an fwadi yo la?

Mwen pa chwazi yo pa mandé mwen avan mwen vwè jou ki péyi mwen vlé! Es sé gadédzafè ki désidé sa, fè mwen ay vwè jou an péyi a yo la?

Mwen pa chwazi yo pa mandé mwen avan mwen vwè jou ki péyi mwen vlé! Kriyé lé répondè, ay mandé vwazen ki moun ki savé pouki sa rivé mwen?

Mwen pa chwazi yo pa mandé mwen avan mwen vwè jou ki péyi mwen vlé! Kriyé lé vwazinaj, ay mandé tout moun ka mwen fè pou mwen mérité doulè la?

Mwen pa chwazi yo pa mandé mwen avan mwen vwè jou ki péyi mwen vlé!

45

Sé la mwen ké fin. Anba gran dlo la. Lè mwen ké mò, pa téré mwen. Pa téré mwen fanmi. Souplé zanmi, sonjé sa byen. Pa téré mwen. Voyé mwen alé an mitan loséan. Lésé kò an mwen koulé anba gran dlo la.

Sé volé lespri an mwen ké volé. Sé koulé kò an mwen ké koulé. Mwen ké gadé kò la ka disparèt an dlo la. Dlo la ka disparèt an kò la. Mwen ké gadé kò la ka tonbé pou ay kouché an gran simityè la. Anba dlo. Kon sa ki pasé avan mwen.

Fanmi, o fanmi ki vwayajé avan mwen. Fanmi ki tonbé an dlo la avan mwen. Mwen ké vin jwen zòt anba gran dlo la. Lanné pasé mé mwen pa oubliyé zòt. Mwen ka sonjé zòt touléjou. Sé kò a zòt tousèl ki disparèt an dlo la. Vwa a zòt, lespri a zòt la toujou. Mwen ka sonjé zòt.

Lè mwen ké mò, mwen vlé vin kouché an gran simityè la anba dlo. Mwen vlé vin gadé si lanmò pli dous anba lanmè. Vin kouté jan sirèn ka chanté. On zafè a dlo épi sèl. Kouté yo ka chanté toupandan kò an mwen ka chanjé. Toupandan dlo la ka antré an kò la, sèl la ka kolé anlè po la.

Sé lè mwen ké mò mwen ké las chanté. mwen ké kouché anba dlo. Kouté sirèn chanté.

 

44

Fanmi, zanmi, mwen ka maké dé mo, kat pawòl pou fè zòt tann mwen dèyè dlo. Mwen ka tnn tanbou la ka kongné olwen. Sa ka fè mwen sonjé bòdlanmè lwen. Mwen ka chanté dé mo, kat pawòl é mwen ka mandé mwen si zòt pé tann mwen pas mwen la, mwen tèlman lwen, mwen dèyè gran dlo. Mwen ka sonjé jan moun toujou téké di bòdlanmè pa lwen.

Bòdlanmè pa lwen sé sa yo toujou téké di lè on moun ka vwè mizè. Lè ou sizè a té ka pran fè. Lè ou tonbé atè ka vwè mizè. Lè ou ka woulé atè ka pléré, ka kriyé, ki mandé doulè alé. Bòdlanmè pa lwen. Mwen ka mandé mwen si yo manm ka kwè sa. Sé sa yo toujou ka di mé ès yo menm ka kwè sa vré. Mwen ka mandé si apa on pawòl yo ka di pou souljé tchè a yo menm, pas jodila sé vou ki atè mé démen sé yo. Démen sé yo ki ké ka vwè mizè, sizé atè, dé bra anlè, ka mandé Bondyé poukisa lavi a rèd konsa. Lè jou lasa rivé, lè tchè la ka ségné. Lè pani ayen pou soulajé ti chè la, sél biten ou pé di sé bòdlanmè pa lwen.

Ay, mwen vin chanté dé mo, kat pawòl pou fè zòt tann mwen dèyè dlo. Mwen ka tann tanbou la ka soné olwen. Mwen sav byen i lwen, mwen ka tann li ka soné touba. Mwen vin kriyé dé mo, kat pawòl pou fè zòt tann mwen menm si mwen lwen. mwen ka santi tanbou la bat olwen. Sa ka fè mwen sonjé bòdlanmè lwen.

43

Chak maten, mwen ka lévé. Mwen ka pozé men an mwen anlè tché an mwen é mwen ka konstaté i ka bat. Tchè an mwen ka bat, mwen vivan. Mwen pa mò. Sé révé, mwen téka révé. Mwen pa tonbé an dlo la. A pa mwen ki téka kriyé san fè pon dézòd anba lanmè. Mwen la, byen vivan é fo mwen lévé pou ay viv kon robo.

Mwen ka bengné pou woté sel ki anlè po an mwen. Mwen ka tchiré dan an mwen pou woté gou salé la ki an bouch an mwen. Mwen vivan. A pa mwen ki téka néyé anba dlo.

Chak maten, sé menm gou a lanmè la ki an bouch an mwen é sé menm désèpsyon la ki an tchè an mwen. Mwen pa mò, mwen byen vivan. Fo ou konprann mwen, zanmi. Fo pa ou enkyétéw, fanmi. Mwen pa anvi mò. Mwen sav byen jou an mwen ké rivé mé mwen pa présé. Désèpsyon la ki an tchè an mwen sé on santiman ki ka vini lè mwen ka sonjé sa mwen ni pou fè chak jou.

Alé palé ba moun lè mwen anvi rété tousèl. Kouté moun ka palé lè sa mwen vlé sé silans. Ri ba moun pou fè you kwè mwen kontan vi vwè yo. Pran mizik, pran poézi, maré yo ansanm é fenmé yo adan on ti sak pou yo pa sòti, pou yo pa fè dézòd, pou yo pé. Sé mizik é poézi ki téké néyé anba dlo tout lannuit. Lè mwen lévé, yo lévé èvè mwen mé yo péké pé palé toutlajouné pas non an mwen sé 5969, mwen pa la pou chanté. Mwen pa la pou maké pon mo, pon son. Mwen pa la pou révé.

Chak maten, mwen ka lévé é tchouyé mizik tibwen plis. Tchouyé poézi tibwen plis. Chak maten, mwen ka konstaté mwen vivan é mwen ka sòti pou ay viv é tchouyé sa ki andidan mwen.

42

Mwen vlé vwè dlo épi sèl assou lapo

Si tini on koulè myèl assou lapo

Sav tout kò mwen sé sèl jis an mitan zo

Tout kò mwen sé sèl ki sòti an dlo

Sé sa tousèl mwen ka sonjé. On ti mélodi é on vwa ki téké chanté “dlo épi sèl”. Anba dlo la, pon moun patéka tann mwen. Mwen tonbé, mwen tonbé, mwen tonbé. mwen tonbé, mwen pa jen rivé anba. Mwen pa jen rivé an fon a dlo la. Mwen tonbé telman lontan. Mwen konprann tout vi an mwen té kay pasé konsa. Tonbé. Sé tonbé mwen ka tonbé anba dlo. Mwen ouvè bouch an mwen pou kriyé mé pon son pa sòti, sé dlo tousèl ki rantré. Pon moun pa tann mwen mé mwen tann yo. Mwen yo ka chanté. On zafè a dlo épi sèl. Mwen santi dlo la ki té ka rantré an kò an mwen. Mwen santi mwen ka chanjé. Tout kò mwen ka chanjé. Mwen santi gou a lanmè an bouch an mwen. Sèl. Sèl an bouch an mwen. Dlo an kò an mwen. Dlo épi sèl. Mwen santi mwen paka tonbé ankò. Mwen pa anvi kriyé ankò. Anba dlo la, pani hélé an mwé. Sé silans ki mèt. Mwen pa tann pon moun ka palé. On ti chanté tousèl ka soné olwen. On zafè a dlo épi sèl. Sèl an bouch an mwen, dlo an kò an mwen. Sé mwen ki dlo épi sèl. Lè mwen lévé tèt an mwen pou gadé syèl, mwen vwè bato la ki ka pati. Yo voyé mwen alé an dlo la kon zòdi é aprézan yo ka pati chayé fanmi an mwen alé an péyi étranjé. Yo konprann mwen néyé é yo ja chapé, kontinié fè travay a yo. Chayé mizè alé lòt koté lanmè. Voyé doulè néyé anba loséan. Mwen néyé. Mwen néyé fanmi mé mwen pa mò. Mwen pa mò, mwen chanjé. Kriyé mwen Manman Dlo, Simbi, Yémanja, yemaya, Mamy Wata. Mwen vivan anba dlo la é mwen ka sonjé zòt.

mamy wata

41

Nou ja priyé. Nou ja fenmé zyé. Nou ja mèt jounou a tè pou priyé. Nou ja mandé Bondyé padon. Nou ja mandé Bondyé ka pou nou fè. Nou ja sizé an nwasè pou chèché on solisyon. Nou ja kriyé fanmi. Nou ja ay vwè zanmi. Nou ja mandé vwazen ka i ka di. Nou ja ay adan réinyon pou kontré plis moun. Nou ja palé é kouté lidé a tout moun. Nou ja ay adan boutik pou achté liv. Nou ja li onlo. Nou ja médité. Nou ja aprann padoné. oubliyé. Oben sonjé sa ki fèt mé pa kolé. Nou ja kolè osi. Nou ja goumé é nou ja pran bon kou. Nou fouté bon kabèch osi. Nou ja tonbé. Lè nou koumansé rilévé, jounou a tè, nou priyé ankò.

Lè kò an mou té ka koulé. Lè nou éséyé kriyé, nou pa fè pon son. A lantou nou sé dlo, sé dlo tousèl ki a lantou nou. Nou tann dézòd a kò an nou ki té ka éséyé ritouné gadé syèl. Bra an nou, janm an nou ki té ka dansé san mizik. Nou pa tann vwa an nou. Lè nou té ka kriyé anba dlo a. Pon moun pa tann nou.

anba dlo a